Dừng chân doanh trại, tiện đường qua
Trái: biển, mặt: sông, khoảng chẳng xa
Luỹ cũ, cỏ xanh, đây mấy lớp
Lều tranh cát trắng đó vài nhà
Đường xưa gió rét, người xơ xác
Đình vắng chiều tà, tiếng xót xa
Vẽ cảnh Ô Châu, ai đáng vẽ
Ngoài dân nghèo đói rặt xương, da?


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)