星墜五丈原

長星昨夜墜前營,
訃報先生此日傾。
虎帳不聞施號令,
麟臺誰顯著勳名。
空餘門下三千客,
辜負胸中十萬兵。
好看綠陰清晝裡,
於今無復雅歌聲!

 

Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên

Trường tinh tạc dạ truỵ tiền doanh,
Phó báo tiên sinh thử nhật khuynh.
Hổ trướng bất văn thi hiệu lệnh,
Lân đài thuỳ hiển trước huân danh.
Không dư môn hạ tam thiên khách,
Cô phụ hung trung thập vạn binh.
Hảo khán lục âm thanh trú lý,
Ư kim vô phục nhã ca thanh!

 

Dịch nghĩa

Đêm qua sao lớn rơi ngay trước cửa doanh trại,
Tin báo biết rằng ngày đó ông chết đi.
Từ nay nơi bộ chỉ huy không còn được nghe hiệu lệnh nữa,
Và trên đài ghi công kia ai là kẻ sẽ được ghi danh vào.
Chỉ còn lại ba nghìn khách chơ vơ dưới cửa,
Uổng lòng cả chục vạn binh sĩ.
Dưới cảnh ban chiều trong sáng thấy rõ bóng râm mát,
Và từ nay không còn được nghe tiếng hoan ca nữa.


Gò Ngũ Trượng ở cạnh hang Tà Cốc phía nam bờ sông Vị, nam huyện Kỳ Sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Tương truyền Gia Cát Lượng đã sáu lần đóng quân nơi đây khi sang đánh nhà Nguỵ. Năm 234, khi mang quân phạt Nguỵ, ra khỏi Tà Cốc, đồn quân tính kế lâu dài, nhưng được hơn 100 ngày, ông từ trần tại đây.

Bài thơ này được chép trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung ở hồi 104 cùng một bài (Vịnh Vũ Hầu) của Bạch Cư Dị. Tuy nhiên, hiện không tìm thấy bài thơ này trong Toàn Đường thi hoặc các tuyển tập thơ khác của Đỗ Phủ, nên có nhiều nghi vấn về tác giả thực của bài thơ này, trong đó có khả năng chính La Quán Trung tự sáng tác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sao lớn đêm qua rơi cửa dinh,
Biết rằng điềm báo mất tiên sinh.
Lân đài ai đáng huân danh nữa,
Trướng hổ không còn lệnh phát binh.
Chục vạn tinh binh lòng phụ cả.
Ba nghìn tân khách ngẩn ngơ tình,
Cảnh chiều sáng rõ trong râm mát,
Tiếng hát vui mừng nay lặng thinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua sao lớn rơi dinh,
Biết rằng điềm báo tiên sinh lìa trần.
Huân danh ai đáng đài lân,
Lệnh truyền trướng hổ không lần ban ra.
Ba nghìn tân khách thiết tha,
Tinh binh chục vạn phụ qua lòng rồi.
Cảnh chiều trong sáng mát người,
Hoan ca nay sẽ không đời nào nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]