Ta con ông Trạng, cháu ông Nghè,
Nói khoác trên trời, dưới đất nghe.
Sức khỏe Hạng Vương cho nửa đấm,
Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe.
Vượt ngay ra bể neo thuyền lại,
Tốc thẳng lên non bắt cọp về.
Mai mốt đem quân vô phủ Chúa,
Ra tay diệt Mạc để phù Lê.


Nguồn: Gương hiếu học thời xưa (tập 2), Trịnh Mạnh, NXB Giáo dục, 2008, tr. 29