Ta con ông trạng, cháu ông nghè,
Nói khoác trên trời, dưới đất nghe.
Sức khoẻ Hạng Vương cho nửa đấm,
Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe.
Vượt ngay ra bể neo thuyền lại,
Tốc thẳng lên non bắt cọp về.
Mai mốt đem quân vô phủ Chúa,
Ra tay diệt Mạc để phù Lê.


Một số tài liệu như sách Văn đàn bảo giám trong lần xuất bản năm 1929, Nam Phong tạp chí số 91 do Lê Viết Vượng sao lục, ghi tác giả bài này là Nguyễn Văn Giai triều Lê, không phải Ba Giai.

[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]