Ba gian lều cỏ dãi che sương,
Rét phải nằm co há phải cuồng.
Cá cả nép vây miền Bắc Hải,
Rồng thiêng uốn khúc chốn Nam Dương.
Một lòng trung hiếu bo còn giữ,
Hai chữ công danh nắn chửa vuông.
Có khuất bao nhiêu thì có duỗi,
Ra xuân đầm ấm sẽ xênh xang.


Một số tài liệu như sách Văn đàn bảo giám trong lần xuất bản năm 1929, Nam Phong tạp chí số 91 do Lê Viết Vượng sao lục, ghi tác giả bài này là Nguyễn Văn Giai triều Lê, không phải Ba Giai.

Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
4. Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925