Bốn bề hàng phố tiếng xôn xao,
Giở dậy mà xem những thế nào?
Lục sở bày trò trong rạp tối,
Tam tài cờ cắm ngọn thành cao.
Giày Tàu bít gót, Ngô đi bãi,
Váy lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào.
Nhuốm, vện, khoang, vằn... vô số chó,
Ra tuồng đắc ý chạy xôn xao.


Bài thơ này vịnh Hà Nội thời Pháp mới sang.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]