Khó thì mặc khó có nài bao,
Càng khó bao nhiêu chĩ hãy hào.
Đại địa đắp, Nam nhạc khoẻ,
Cửu tiêu thắm, Bắc thần cao.
Lấy khi đầm ấm bù khi lạnh,
Chớ thuở khô khan có thuở rào.
Kìa nẻo Tô Tần thuở trước,
Chửa đeo tướng ấn có ai chào!


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 21 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ là thơ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989