Sóng gió đùng đùng vận hiểm gian,
Một tay xoay xở chống giang san.
Còn đầu còn vững lòng lo nước,
Ấy mới anh hùng ấy mới gan!


Đây là một trong nhiều bài thơ trong tiểu thuyết Hưng Đạo Vương của Phan Kế Bính, in lần đầu năm 1912, nhiều khả năng do Phan Kế Bính tự sáng tác.

Nguồn:
1. Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc, Hưng Đạo Vương (Hồi 2), NXB Văn học, 2017 (in theo bản năm 1935 của Đông Kinh ấn quán)
2. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949