Giỏi thay Trần Quốc Toản
Tuổi trẻ dư can đảm
Dốc bụng báo hoàng ân
Cả gan bình quốc nạn
Cờ bay. giặc hãi hùng
Giáo trở, quân tan rã
Lừng lẫy tiếng anh hùng
Giỏi thay Trần Quốc Toản


Nguồn: Việt thi (Trần Trọng Kim tuyển chọn và dịch), NXB Tân Việt, 1949