Trung hiếu lòng son tự tính thành,
Anh hùng ra sức chống trời xanh.
Gươm thần một lưỡi kinh hồn giặc,
Ngựa đá nghìn thu vững cõi mình.
Đền Kiếp bia cao truyền sự nghiệp,
Sông Đằng sóng cuộn hiển uy danh.
Trời Nam hương hoả còn ghi nhớ,
Oanh liệt kìa kìa dấu hiển linh.


Đây là một trong nhiều bài thơ trong tiểu thuyết Hưng Đạo Vương của Phan Kế Bính, in lần đầu năm 1912, nhiều khả năng do Phan Kế Bính tự sáng tác.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]