Lấy khi phú quý đắp khi hàn,
Vận chuyển đà no sự thế gian.
Nẻo chẳng tiểu nhân quân tử đói,
Hễ không quân tử tiểu nhân loàn.
Người nhiều hầu hạ nên thanh quý,
Ta ít bon chen ấy tiện nhàn.
Giữ đạo hiếu trung là của báu,
Miễn qua ngày tháng phận ta an.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Bảo kính cảnh giới 6 của Nguyễn Trãi, chỉ khác hai câu luận, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989