Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/05/2014 09:26 bởi tôn tiền tử
Sướng Chư 暢諸 đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 1 (713), làm quan đến Hứa Xương uý, thơ chỉ còn 1 bài Đăng Quán Tước lâu, trong đó có câu “Thiên thế vi bình dã, Hà lưu nhập đoạn sơn” được truyền tụng rất nhiều.