Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/12/2013 13:32 bởi Vanachi
Đổng Tư Cung 董思恭 người đất Ngô ở Tô Châu, làm Trung thư xá nhân thời Đường Cao Tông, trước tác thiên về vịnh cảnh vật, còn 19 bài chép trong "Toàn Đường thi".