Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 06/06/2009 19:53 bởi hongha83
Chử Tái 褚載 tự Hậu Chi 厚之, đỗ tiến sĩ năm Càn Ninh thứ 2 (895) đời Đường Chiêu Tông Lý Diệp. Thơ một quyển, nay còn được 14 bài.