Đường um tùm thông, rau trước cửa
Chống gậy lê vào núi trước nhà
Cả ngày trước đá ngẫm ra
Xưa nay suy thịnh đều là tại tâm

tửu tận tình do tại