27/01/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc “Tam Quốc chí”
讀三國志

Tác giả: Lý Cửu Linh - 李九齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2014 10:13

 

Nguyên tác

有國由來在得賢,
莫言興廢是循環。
武侯星落周瑜死,
平蜀降吳似等閒。

Phiên âm

Hữu quốc do lai tại đắc hiền,
Mạc ngôn hưng phế thị tuần hoàn.
Vũ Hầu[1] tinh lạc, Chu Du[2] tử,
Bình Thục hàng Ngô tự đẳng nhàn.

Dịch nghĩa

Mở nước được là do có các bậc hiền tài giúp sức,
Đừng có bảo là do luật tuần hoàn hết hưng tới phế.
Ngôi sao Vũ Hầu rơi, Chu Du mất,
Việc thôn tính nước Thục và Ngô coi như đã có sẵn sự dễ dàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mở nước do hiền tài giúp sức
Đừng cho rằng do lực phế hưng
Chu Du mất, Vũ Hầu vong
Dẹp Ngô, phá Thục hanh thông an nhàn
[1] Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, là người có tài thao lược, đã giúp Lưu Bị từ tay trắng lập nên nước Tây Thục. Được Lưu Bị phong tước Vũ Hương Hầu. Ông tinh thông thiên văn, địa lý. Khi sắp mất, ông lập đàn cúng sao giải hạn, nhưng không thành. Sao rơi, ông mất.
[2] Mưu sĩ Đông Ngô, có tài điều binh khiển tướng. Trong trận Xích Bích, ông đã đánh tan trăm vạn quân do Tào Tháo đích thân chỉ huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cửu Linh » Độc “Tam Quốc chí”