Mọi người đều chiến tranh chán ngán
Đất ba vùng biên vẫn chưa yên
Tướng quân bảo kiếm khoe lên
Có công giết được phía bên nhiều người

tửu tận tình do tại