Rêu xanh vẽ ngàn năm mới được
Phiến chắc bền màu sắc chu toàn
Ai hay công dụng phi thường
Cũng không thêm được một phân lên trời.