Ngựa biên hí kêu thê thiết,
Đại kỳ phần phật bao quanh.
Lâm Thao cách ba ngàn dặm,
Quá nửa đến Thụ Hàng thành.

tửu tận tình do tại