Ra khỏi cung tháng năm dằn dặt
Châu đứng đầu nặng ấn Tây Tần
Bảo hộ Khương đồn điền khai phá
Rồi qua năm về Hán công dâng
Trăng Hồ cao say bên đài hoả
Tiếng khèn reo sau chiến chòi canh
Văn chương thẹn đầu quân ném bút
Tóc điểm sương mới đạt công danh

tửu tận tình do tại