Gió bấc vừa bay cây nhuốm sương
Ngựa Hồ tin báo vượt Ngư Dương
Mạc vào sáu quận dư tài giỏi
Quân gọi Tam Hà đủ dũng cường
Tên réo trăng soi dòm tái Nhạn
Điêu rơi mây ám cuốn hoang Long
Oai vua tướng sĩ đều ra sức
Chẳng giống vua Chu được bạch lang

tửu tận tình do tại