Sông Khiên chảy tựa tà áo vạt
Núi xa như mi mắt biếc xanh
Nhạn bay về phía Vị thành
Sư tìm đò bến về vùng núi Ngô
Biên ải tĩnh, ngựa Hồ không tới
Đất nghèo toàn vẹt núi bán thôi
Mục đồng thổi sáo dài hơi
Bài "Hoa mai rụng" vút trời quan san

tửu tận tình do tại