Thâm khuê đừng tị gái điểm trang,
Thẹn gặp bờ đê kẻ phấn hương.
Trăng sáng đêm qua như nước vẩn,
Chỉ hay trong cửa một sân thơm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.