Núi xanh nước trắng nằm dưới thành
Ba thước cờ vàng ngựa hý quanh
Nửa khuya ra bãi nhìn trăng sáng
Trong ngoài sông núi rất phân minh


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)