Kim Vi tháng tháng già trai trẻ
Giáp sắt năm năm ngủ cát phơi
Bạch Thảo thành trong xuân chẳng tới
Hoàng Hoa ải hiểm nhạn bay dài


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)