Cảm khái nhìn sông núi nước nhà,
Một vùng đất Sở rộng bao la.
Thạch Môn lên đến miền biên tái,
Cung Hán nghiêng soi nước Dị hà.
Hiên vắng tiếng tùng chìm lũng tối,
Tàn mùa thu biếc bóng chim qua.
Bắc nam đất mới vừa phong nhậm,
Những thẹn nghe bàn chuyện bá gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.