Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Kế Thịnh (2 bài)
- Lê Dân Biểu (5 bài)
- Từ Trung Hành (1 bài)
- Thẩm Minh Thần (20 bài)
- Lý Phan Long (4 bài)
Tạo ngày 23/02/2008 14:43 bởi Vanachi
Âu Đại Nhậm 歐大任 (1516-1596) tự Trinh Bá 楨伯, hiệu Luân Sơn 崙山, người Dĩnh Đức Quảng Châu (nay thuộc Quảng Đông) đời Minh, đậu tức cống sinh, quan đến Lang trung bộ Độ Nam Kinh, một trong Quảng ngũ tử. Thơ theo Đường, song vẫn có sắc thái riêng, có ảnh hưởng lớn đến các nhà thơ Khu Đại Tương, Lê Dân Biểu sau này. Tác phẩm có Ngu Bộ tập.