Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/02/2019 08:49 bởi tôn tiền tử
Lý Phan Long 李攀龍 (1514-1570) tự Vu Lân 于鱗, hiệu Thương Minh 滄溟, người Lịch Thành, Sơn Đông, là văn học gia đời Minh. Ông đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 13, làm Chủ sự bộ Hình, trải Lang trung, ra làm Tri phủ Thuận Đức, thăng Phó sứ đề học Thiểm Tây. Sau cáo bệnh ở nhà hơn mười năm. Năm đầu Long Khánh lại ra làm Phó sứ Chiết Giang, rồi đến Tham chính Hà Nam. Thời kỳ làm quan ở kinh, cùng kết xã ngâm thơ với Tạ Trăn, Vương Thế Trinh, Tôn Thần, Lương Hữu Dự, Từ Trung Hàng, Ngô Quốc Luân. Đề xướng nối theo, phục cổ, lấy Lý Bạch, Vương Duy làm lãnh tụ, đời sau gọi là Hậu thất tử. Tác phẩm có Thương Minh tập.