Phong xanh hiu hắt gió mưa bay
Vào Sở thu xa trắng nước mây
Ai dõi thuyền con thương khách biếm?
Tiễn nhau mây trắng đến Giang Tây

tửu tận tình do tại