Thăm Bạch Đế cung cao vời vợi
Ba đỉnh cao bấy bởi ai hùng
Tần Xuyên mưa lửng treo rồng
Uyển Hán ngựa đá hý vang mộ phần
Cảnh cuối thu Trung Nguyên muôn dặm
Ánh chiều buông thăm thẳm chân trời
Trọn đời chót vót nhìn ngời
Mgắm người để biết công trời tạo nên

tửu tận tình do tại