Mưa tạnh trời thu rõ Quảng Lăng
Đài sông phong biếc vó câu dừng
Nghìn buồm đều hạ khi chiều xuống
Một ngọn sóng cồn núi tuyết dâng

tửu tận tình do tại