Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/10/2008 01:15 bởi hongha83
Vương Liệt 王烈 sống khoảng niên hiệu Đại Lịch (776-779) đời Đường Đại Tông. Trong "Toàn Đường thi", thơ ông còn năm bài:
- Tái thượng khúc (2 bài) 塞上曲二首
- Hành lộ nan 行路難
- Thù Thôi Đồng 酬崔峒
- Tuyết 雪    

Nguồn:
1. http://www.chinapoesy.com/TangShiAuthor2821_1.html
2. Đường Thi một thuở/ Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh dịch/ NXB Văn Hoá Thông Tin, 1999.