Lên tường nhìn phong hoả
Khói bụi tía cuối ngày
Phòng không lệ như suối
Trăm trận vẫn chưa về
Lính Hán hơn mười vạn
Chết hết ở Trường Thành
Chân thành hồn vất vưởng
Kêu khóc dưới trăng thanh

tửu tận tình do tại