Cao chớn chở núi Yên sơn phía bắc
Chảy về đông sông Dịch, sóng không ngừng
Âm trúc thét trong vi vu gió bấc
Tiễn Kinh Kha xưa đất ấy đời ngưng
Giấu chuỷ thủ trong bản đồ có tốt?
Sao Yên Đan không chọn vũ khí dài
Tặng đầu lâu Phàn Ô Kỳ chết uổng
Ngập chợ Yên binh Tần đến một mai
Chuyện ngày xưa chỉ còn sông Dịch lạnh
Bạch linh bay đáp xuống bãi địa tiêu
Qua đất ấy bên dòng sông cuộn chảy
Biết rằng anh chùng cương ngựa nhìn theo

tửu tận tình do tại