Bành Tôn Duật 彭孫遹 (1631-1700) tự Tuấn Tôn 駿孫, hiệu Tiện Môn 羡門, và Kim Túc sơn nhân 金粟山人, người trấn Vũ Nguyên 武原, Hải Diêm 海鹽, Chiết Giang, làm quan đời Thanh sơ, thi nhân, từ nhân, đỗ tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 16 (1659), được đưa lên Bác học hồng từ khoa năm Khang Hy thứ 16 (1677), Biên tu ở Hàn lâm viện, trải qua các chức Lại bộ thị lang kiêm Hàn lâm chưởng viện học sĩ, tổng tài viết lại Minh sử 明史, sở trường thơ luật ngũ ngôn, thất ngôn theo phong cách Lưu Trường Khanh. Về từ rất tinh xảo tiểu lệnh, viết bóng bẩy, diễm lệ. Sáng tác có Tùng Quế đường toàn tập 松桂堂全集, Kim Túc từ thoại 金粟詞話, Nam vãng tập 南往集, Diên lộ từ 延露詞.