Quạ chiều ồn liễu cao đồng phẳng,
Tương truyền đây nghĩa địa cung nhân.
Mưa gió nhiều mỗi năm hàn thực,
Hoa đường lê rụng trắng mộ phần.

tửu tận tình do tại