Thềm vắng mưa đêm giọt xuống tim.
Hồng nhạn qua lầu tây.
Trời thu một hàng,
Mười phần nhớ quê,
Vạn sầu cách chia.

Tự vướng danh hư trói buộc vội,
Như cỏ bồng đứt trôi.
Hai chày buồn thảm,
Trăng tàn mờ mịt,
Thuyền lẻ xa xôi.

tửu tận tình do tại