Đừng than chết nơi xa xứ
Quân vương nào có cho về
Năm năm dã đường bên mộ
Rụng hoa bay trắng lối quê

tửu tận tình do tại