Đi rồi người đẹp con vua,
Đến nay diễn hết nỗi đau tì bà.
Tháng hai gió tuyết Long Sa,
Thổi làm hoa nở trên mồ Minh Phi.

tửu tận tình do tại