Chuyện thương tâm từ đầu chất ngất,
Tì bà hận sầu u uất.
Hồ già cung điệu bi ai.
Kiếp hồng nhan chôn đời sa mạc.

Trầm ngâm xếp sách buồn vô hạn,
Gió động màn the.
Mưa giọt hiên nhà.
Bướm đa tình làm khổ chết hoa.

tửu tận tình do tại