Cây rừng xa tách gió sương,
Hàn mai năm mới toả hương trước kỳ.
Bẻ cành nam tặng người đi,
Chân tâm thành ý ai di chuyển dùm.

tửu tận tình do tại