Khói sóng dài bảy mươi dặm,
Sông lặng buồm chẳng lung lay.
Bờ hoang ánh thu gợn nước,
Gió reo đậu bãi cây dày.
Cố nhân mỗi lần chia cách,
Du tử mấy khi về đây.
Hướng chiều nhìn trời mệt mỏi,
Vu Thành chìm bóng nắng đầy.

tửu tận tình do tại