Đường xa tiễn đưa an ủi,
Cùng nhau nâng chén rượu trong.
Núi thu buồm đơn qua khỏi,
Bóng chiều mưa xuống chập chùng.
Cuối mùa lệ chi còn đỏ,
Hàn hoa nhuỵ nhỏ đơm bông.
Vạn dặm trời nam xa tít,
Về đâu gửi cánh chim hồng.

tửu tận tình do tại