Nhìn về Tô đài mút mắt,
Cỏ thơm mọc khắp đồng xanh.
Cung Ngô như còn màu sắc,
Khách Việt hồn muốn tan tành.
Tiếng oanh chuyển trong cây rậm,
Ly bôi hoa ngát hương quanh.
Đuổi theo sông xuân triều nước,
Trở về quê cũ Việt thành.

tửu tận tình do tại