Mây biển thấp đài hoang nhìn xuống,
Đài múa ca trời chiếu hướng tây.
Từ Việt vương nhận cho thông sứ,
Phong hoả bừng mấy độ Hoàng Khê?

tửu tận tình do tại