34.67
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
28 bài thơ
Tạo ngày 16/12/2008 17:38 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/06/2017 20:58 bởi hongha83
Đặng Minh Khiêm 鄧鳴謙 (1456-1522) tự Trinh Dự 貞譽, hiệu Thoát Hiên 脫軒, nguyên quán Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức năm thứ 18 (1487), trải các chức quan Hàn lâm thị thư, Lại bộ Tả thị lang, sau thăng Lễ bộ thượng thư kiêm Sử quán phó tổng tài, coi việc ở Chiêu văn cục và Tú lâm cục. Từng đi sứ Trung Quốc hai lần vào lánh nạn rồi mất ở Hoá Châu.

Tác phẩm:
- Thoát Hiên vịnh sử thi tập 脫軒詠史詩集

 

Thoát Hiên vịnh sử thi tập - 脫軒詠史詩集