Ngô Hoán 吳煥 (1458-1526) người xã Thượng Đáp (nay thuộc xã Nam Hồng, huyện Nam Sách), tỉnh Hải Dương. Ông đỗ Bảng nhãn khoa Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức 21 (1490) đời Lê Thánh Tông, được tuyển vào Đông các làm chức Hiệu thư, có dự Tao Đàn nhị thập bát tú, Làm quan trải bốn triều tới chức Thượng thư Bộ Lại. Khoảng năm Quang Thiệu (1516-1521) đi hỗ giá vua vào Thanh Hoá đến châu Lang Chánh rồi sang Ai Lao để mưu việc khôi phục nhưng việc không thành nên ông tự vẫn. Sau đời trung hưng được truy phong là Suy trung công thần, rồi lại gia phong làm phúc thần.