Ai sánh cùng ta chí dọc ngang
Hồn quê đành gửi đám mây ngàn
Tù và đêm gió thê lương réo
Canh lạnh mưa thu lác đác đan
Góc biển mịt mờ thư nhạn vắng
Trong mơ bịn rịn hợp gương oanh
Việc công đắp đổi xin chăm chỉ
Sớm tối lai Kinh xiết hỷ hoan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)