Giúp đời trị nước vượt gian nguy
Khí phách hiên ngang ít kẻ bì
Gặp nắng phượng kêu lời sắc sảo
Được mưa rồng cuốn thế uy nghi
Nhà vàng thừa hưởng ơn dào dạt
Sử sách nêu tên việc diệu kỳ
Ràng buộc cơ trời, thần cổ vũ
Hanh thông bế tắc phải lo chi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)