Thừa hưởng lộc vua phúc mới ban
Lòng trung báo đáp đấng minh quân
Vầng hồng lọng há coi trời thấp
Mây phủ non Bồng thấy đất gần
Rạng rỡ mưu mô, cây cự bút
Phô nền đức thịnh, áng hùng văn
Đến nay muốn tấu tờ phong chức
Xa chỉ non Nam khắc Thánh huân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)