Tài hoa hương đượm bởi chuyên cần
Thuần hậu vãn hồi, chảy giọng văn
Bút ngọc dạt dào, tuôn điểu phượng
Sách hoa rờ rỡ, cưỡi kình lân
Nhạc Thiều âm chính vang lừng khắp
Sông núi khí thiêng chung đúc dần
Đàn sáo ngợi ca nền thịnh trị
Gió đưa tám hướng bốn mùa xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)